Doprava ZADARMO nad 60 EUR pri platbe VOPRED.

Ako chrániť svoju firmu pred požiarom

Ešte aj dnes veľa firiem nedáva na rady odborníkov a berie ochranu pred požiarmi na ľahkú váhu. Zákonnom kladené požiadavky vnímajú ako nevyhnutné zlo spojené s mnohými papierovačkami a vysokými nákladmi. Ukážeme vám, že chrániť svoju firmu pred požiarom nie je vôbec ťažké.  

 protipoziarna-ochrana-firmy

Na začiatku trochu teórie. Existuje viacero právnych predpisov, ktorými by ste sa mali vo firme riadiť. Tieto sú tie najdôležitejšie:  

 • Zákon NR SR č.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi
 • Vyhláška MV SR č.121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii.
 • Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. O BOZP

 

Ak ste gastro prevádzkovateľom, predajcom drogistického tovaru, alebo jednoducho sa vo vašej firme vyskytujú horľavé kvapaliny vo väčšom množstve, nezabudnite aj na vyhlášku  MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

 

Aká ste firma?

Majte na pamäti, že kontrolu ochrany bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vždy vykonáva iba spôsobilá osoba. Buď na to firmy majú samostatného pracovníka, alebo externého odborníka. Majiteľ firmy si nemôže sám stanoviť kde budú únikové východy, alebo umiestnené hasiace prístroje. Technik resp. špecialista požiarnej ochrany vypracováva na základe právnych predpisov určite typy dokumentácie, vykonáva školenie o ochrane pred požiarmi a tiež preventívne protipožiarne prehliadky. 

 

Vo všeobecnosti vaša firma môže patriť do jednej z dvoch skupín. Buď vám stačí len prevádzková dokumentácia, ktoré obsahuje požiarno poplachové smernice a požiarno evakuačný plán. V takom prípade ide o prevádzku bez zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Ak však disponujete zvýšením nebezpečenstvom, tak si musíte nechať vypracovať požiarny poriadok miesta či  preškoliť protipožiarnu hliadku. Nezabúdajte aj na to, že vyhláška presne stanovuje v akých obaloch musia byť horľavé kvapaliny a iné podmienky bezpečnosti. 

 

ako-chranit-svoju-firmu-pred-poziarom 

Na čo nezabudnite: 

 

 • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
 • Potrebné piktogramy v úrovni očí (svetelné označenie únikového východu, cesty),
 • Označenie schodiska (prvý a posledný schod musí byť označený žlto čiernym šrafovaním),
 • Na viditeľnom mieste dostupné požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán,
 • Označenie ohlasovne požiaru, hlavného uzáveru elektriny, upozornenie čím ho nemožno hasiť, upozornenie plynového uzáveru, plynovej kotolne, zákaz fajčenia v celom objekte.

 

Požiarna kniha 

 

Požiarna kniha je efektívnym, jednoduchým a nevyhnutným nástrojom evidencie protipožiarnej bezpečnosti. Vedie ju technik požiarnej ochrany a v pravidelných intervaloch robí do nej podrobné zápisy o kontrolách, nedostatkoch a opatreniach prijatých na zvýšenie bezpečnosti. Majiteľ, alebo prevádzkovateľ objektu túto knihu podpisuje, tak sa nemôže vyhovárať, že o zistených nedostatkoch požiarnym technikom nevedel. Je to súčasne prvý doklad, ktorý v prípade požiaru, bude zodpovedná osoba predkladať. Požiarnici tak v nej nájdu komplexné informácie o danej firme, prevádzke, predajni ši sklade. 

 

Hasiace prístroje sú základom! 

Častou otázkou firiem je aj to, koľko a aké hasiace prístroje budú potrebovať. Na to však neexistuje okamžitá a jednoduchá odpoveď. Špecialista požiarnej ochrany musí pri vymedzení hasiacich prístrojov zobrať do úvahy viacero faktorov. Či už je to z čoho je postavená budova, aké sú podlahy, priečky, steny, skladovaný či  predávaný tovar. V posledných rokoch sa môžete stretnúť s troma druhmi hasiacich prístrojov. 

 

 1. Práškový hasiaci prístroj - najrozšírenejší, najlacnejší. Nevýhodou je to, že po zásahu zostane na mieste zásahu prášok, ktorý môže znehodnotiť aj okolité zariadenia, výrobky, materiály. 
 2. Snehový hasiaci prístroj – je bezodpadový, najpraktickejší a súčasne aj najdrahší.
 3. Vodový hasiaci prístroj – nie je vhodný pre všetky priestory. 

 

Pozor na sankcie

 

Ak nedodržujete ochranu pred požiarmi danú právnymi predpismi, môže vám byť uložená niektorá z troch druhov sankcií (pokuta, vylúčenie vecí z používania, zastavenie prevádzky). Je potrebné zdôrazniť, že štátny požiarny dozor nevykonáva kontrolu náhodne. O každej svojej návšteve informuje firmu niekoľko dní vopred. Ak sa počas kontroly vyskytnú nedostatky, dostane majiteľ firmy možnosť ich odstrániť. Ak nedostatky v ochrane pred požiarmi neodstráni, štátny požiarny dozor pristúpi k udeleniu niektorej zo sankcií.