Doprava ZADARMO nad 60 EUR pri platbe VOPRED.

Formulár na vrátenie tovaru

FORMULÁR NA VRÁTENIE TOVARU V LEHOTE DO 14 DNÍ

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Spotrebiteľ:
Meno a priezvisko,titul: .............................................................................................................

Adresa bydliska: .............................................................................................................

Telefón: ..................................Email: ..................................................................

Spotrebiteľ týmto odstupuje od zmluvy uzavretej s predávajúcim:

DUAL BP, spol. s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vl. č. 38122/B, oddiel Sro, sídlo: Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, SR, IČO: 35 962 135, DIČ: 2022079576, IČ DPH: SK2022079576. Štatutárny orgán (konatelia): Marián Bagita. (ďalej ako „predávajúci“)
Kontaktná adresa pre vrátenie tovaru:
Adresa pre vrátenie tovaru: DUAL BP, spol. s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke DUAL BP s.r.o. s týmto vyplneným formulárom. Pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy emailom: ba@dualbp.sk

Číslo faktúry / objednávky : .......................................................................................................................

Špecifikácia (druh) tovaru: .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

Číslo účtu, kam má byť suma vrátená bezhotovostným prevodom / ( alebo IBAN):

......................................................................................................................

 

....................................................................          Dátum a podpis spotrebiteľa

Informácia o postupe pri uplatnení práva odstúpenia od zmluvy:

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy - t.j.kúpnu cenu s najnižšími ponúkanými nákladmi na doručenie v rámci SR.
Finančné prostriedky budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená poštovou poukážkou alebo prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že v zmysle zák. č. 102/2014 Z.z. §9 ods. 5: Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený späť neporušený v pôvodnom obale poštou alebo osobne do pobočky DUAL BP s.r.o.

Potvrdenie pobočky pri osobnom vrátení tovaru:

 

......................................................  podpis a meno zamestnanca

DUAL BP s.r.o. dátum, pečiatka