POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 60 €.

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenie

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je IČO: 35962135 so sídlom Rožňavská 1, Bratislava 83104 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  adresa: DUAL BP s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava email: ba@dualbp.sk
  telefón: 0915 753 564

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

 

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

 

 

III.  Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b)

  Zákona,

  • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu

   (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1

   písm. f) Zákona,

  • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu

   (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1

   písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je

  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

  • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu

  rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

 
 

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného

   vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto

   zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

  • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe

   súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje

  vymaže.

 

 

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

  • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe

   zmluvy,
   zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

  • zaisťujúce marketingové služby.

 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny

  mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie

  spracovania podľa § 24 Zákona,

 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, •

 

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu

alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že

sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä hesla, šifrovanie, zálohy.

 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

 

VIII. Záverečné ustanovenie

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.