Doprava ZADARMO nad 60 EUR pri platbe VOPRED.

Ochrana osobných údajov

Podmieky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je DUAL BP s.r.o. IČO 35962135 so sídlom Rožňavská 1, Bratislava, zapsaná v Obchodnom registry Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 38122/B (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: DUAL BP s.r.o, Rožňavská 1, Bratislava

e-mail: ba@dualbp.sk

telefon: 0915 753564

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterú možno priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kulturnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • poštová adresa
 • telefón
 1. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy. 

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovánia osobných údajov

 1. Zákonným dôvodem spracovánia osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy mezi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie právnych povinností správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovánia priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných ponúk a newsletterov) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačných spoločností v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcích zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,
 • plnenie právnych povinností voči štátu,

 

 1. Zo strany správcu nedocházak automatickému individuálnemu rozhodováníiu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávánia údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje 
 • po dobu nutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcu zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nároku z týchto zmluvných vztahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, nejviac 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. 

V.

Príjemci osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemci osobných údajov sú osoby 
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy, 
 • zaišťujúce služby prevádzkovánia e-shopu (Shoptet) a dalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujuce marketingové služby.
 1. Správca má v úmysle predať osobné údaje do krajín mimo EU alebo  mezinárodní organizácii. Príjemci osobných údajov v krajinách mimo EU sú  poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb. 

VI.

Spracovatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je robené správcom, osobné údaje však pre správcu môžu spracovávať i títo spracovatelia:
 • poskytovateľ služby Mailchimp,
 • prípadne ďaľší poskytovateľ spracovateľských softwarových služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte 
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR, 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedenú v čl. III týchto podmienok. 
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov prípade, že sa domnieváte, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

 

VII.

Podmienky zabezpečenie osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba im  poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenie

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formuláru Zaškrtnutím súhlasu potvrzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle  na požiadanie novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu , kterú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky sú účinné dňom 20.7.2020.