Doprava ZADARMO nad 60 EUR pri platbe VOPRED.

Ako postupovať pri pracovnom úraze?

Napriek mnohým bezpečnostným opatreniam sa niekedy nevyhneme pracovnému úrazu. Ten je nepríjemný pre firmu ako aj pre samotného zamestnanca. Poradíme vám ako postupovať ak pracovný úraz nastane a ako sa mu vyvarovať v budúcnosti.  

 Ako postupovať pri pracovnom úraze

Na začiatku je potrebné si vymedziť, čo chápeme pod pojmom pracovný úraz.  Jeho definícia je vymedzená ustanovením § 195 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Ten hovorí: „Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.“ Je dôležité povedať aj to, že pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť. Ak ste napríklad účastníkom dopravnej nehody na ceste do práce, nie je to chápané ako pracovný úraz. 

 

  1. Povinnosť oznámiť 

 

Ak už nastane nebezpečná situácia, zamestnanec je povinný ju bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi. Týka sa to pracovného úrazu, iného úrazu, alebo smrti ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu, ale vznikla na pracovisku, v priestoroch zamestnávateľa. Rovnako sa oznamuje aj vznik nebezpečnej udalosti, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť, alebo závažná priemyselná havária. 

 

Je dôležité zdôrazniť, že tieto oznamovacie povinnosti sa sťahujú nielen na osoby, ktoré boli súčasťou nebezpečnej udalosti, ale aj na svedkov. Zamestnávateľ je povinný vo svojom vnútornom predpise určiť komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik pracovného úrazu. Inak povedané, zamestnanci by mali vedieť na koho sa obrátiť v prípade pracovné úrazu. Zväčša je to ich priamy nadriadený. 

 

  1. Zabráňte väčším škodám 

 

Základnou vecou je zmonitorovanie krízovej situácie. Ako prvé je potrebné urobiť také úpravy, aby sa zabránilo ďalšiemu ohrozeniu života, zdravia alebo majetkovej škode. Nezabudnite odpojiť zariadenie, vypnúť zdroj elektrickej energie, alebo ukončiť prácu všade tam, kde potenciálne hrozí ďalšie nebezpečenstvo. Zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku danej udalosti (napríklad fotodokumentácia, video záznam, opis, náčrtok pracoviska). Tá je dôležitá pre vyšetrenie príčin vzniku úrazu  a zabráneniu jeho opakovania. 

 

  1. Nezabudnite poskytnúť pomoc 

 

Kľúčovou vecou pre postihnutého zamestnanca je poskytnutie prvej pomoci. Tá sa poskytuje na najbližšom bezpečnom mieste. Podľa druhu úrazu privolajte osoby určené na poskytnutie prvej pomoci, záchranné služby a oslovte aj svedkov celej udalosti. Myslite na to, že dôležitá je tu rýchlosť poskytnutia pomoci. Panikárenie krízovú situáciu nevyrieši. 

 

  1. Príčiny a opatrenia

 

Aby sa zabránilo opakovaniu pracovného úrazu je potrebné, aby zamestnávateľ zistil príčiny a všetky okolnosti jeho vzniku. Či už sú to technické, organizačné, alebo personálne okolnosti. V rámci vyšetrovania zamestnávateľ vypočuje poškodených zamestnancov, svedkov  udalosti. Na základe zistených príčin je súčasne povinný prijať komplexný súbor preventívnych, ochranných, technických, organizačných a personálnych opatrení na predchádzanie podobným pracovným úrazom. Budete tak mať istotu, že podobná situácia sa nezopakuje. 

 

  1. Všetko zaevidujte 

 

Zamestnávateľ musí daný pracovný úraz do 4 kalendárnych dní registrovať. Registrujú sa pracovné úrazy, ktoré spôsobili práceneschopnosť dlhšiu ako tri kalendárne dni alebo smrť, ktorá vznikla jeho následkom. Výpočet povinností zamestnávateľa však týmto nekončí. Zamestnávateľ je povinný do ôsmich dní odo dňa, keď sa o vzniku registrovaného pracovného úrazu dozvedel informovať zástupcov zamestnancov (odbory), príslušný útvar Polície (ak skutočnosti nasvedčujú, že bol spáchaný trestný čin) a príslušný inšpektorát práce. 

 

  1. Následná kontrola 

 

Súbor prijatých opatrení na zamedzenie vzniku pracovného úrazu je kontrolovaný následnou kontrolou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Tá sa musí venovať aj kontrole vykonania prijatých opatrení súvisiacich s pracovným úrazom. Samotné záznamy je zamestnávateľ povinný archivovať päť rokov.

 

Myslite na to že vyvarovať sa ďalšiemu pracovnému úrazu je možné len vtedy, ak zamestnávateľ zodpovedne pristúpi na dôkladne prešetrenie príčin, okolností pracovného úrazu a príjme komplexné opatrenie na jeho ďalšie zamedzenie. Dobrá firma totiž myslí na bezpečnosť svojich zamestnancov za všetkých okolností. Nech pracujete v akejkoľvek oblasti.