Doprava ZADARMO nad 60 EUR pri platbe VOPRED.

Kedy a ako často máte nárok od zamestnávateľa na pracovný odev?

Poskytnúť osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) je základnou povinnosťou zamestnávateľa. Patria sem aj pracovné odevy. Ukážeme vám, kedy a ako často máte na ne nárok.

narok-na-pracovny-odev

Všetky dôležité informácie ako aj súhrn povinností zamestnávateľa v súvislosti s poskytnutím pracovného odevu sú upravené v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Toto nariadenie súčasne definuje, čo spadá pod označenie osobný ochranný pracovný prostriedok. Poučka hovorí, že je to akýkoľvek prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží, alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený pre jeho bezpečnosť a zdravie. Pod toto označenie spadá široké množstvo prostriedkov. Za najpoužívanejšie patria ochranné pracovné odevy, pracovná a bezpečnostná obuv, pracovné rukavice, ochranné pracovné prilby, slúchadlá, chrániče sluchu a mnoho iných.

3 kategórie odevov a obuvi

Pri bližšom pohľade na pracovný odev je situácia komplikovanejšia. Rozlišujeme poskytnúť tri druhy odevov a obuvi pri ktorej zamestnávateľ má, resp. nemá povinnosť ich dať zamestnancovi pri práci.

1. Povinný ochranný pracovný odev a obuv

Slúži na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnanca ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany či inými formami. Je dôležité zdôrazniť, že zamestnávateľ musí tieto OOPP poskytnúť automaticky bez toho, aby o ne musel zamestnanec žiadať. Príloha č. 3 v spomínanom Nariadení vlády dokonca názorne vymenováva zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky automaticky. Tento zoznam nie je úplný a môžu existovať aj iné druhy prác, pri ktorých má na ne zamestnanec nárok.

2. Bežný pracovný odev a obuv, ktoré podliehajú mimoriadnemu opotrebeniu alebo znečisteniu.

Nie sú potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnanca. Aj v tomto prípade má zamestnanec na ne nárok v prípade, ak tento odev a obuv podlieha mimoriadnemu opotrebeniu, alebo znečisteniu. Za mimoriadne opotrebenie, alebo znečistenie sa považuje stav, keď pracovný odev, alebo obuv sa stane nepoužívateľnou za menej ako šesť mesiacov.

3. Bežný pracovný odev a obuv, ktoré nepodliehajú mimoriadnemu opotrebeniu alebo znečisteniu.

Ide napríklad o oblek, kravatu a iné pracovné odevy, ktoré pri vykonávaní práce nie sú mimoriadne opotrebovávané. Zamestnávateľ nie je povinný ich zamestnancovi poskytovať.

Bezplatné poskytnutie

Zamestnávateľ je povinný neustále vyhodnocovať riziko spojené s vykonávaním prác zamestnancov. Na vyhodnotenie situácie slúži pravdivé zodpovedanie jednoduchých otázok ako napríklad či existuje objektívne nebezpečenstvo úrazu pri vykonávaní pracovných úloh. Otázky je potrebné aplikovať vždy na danú konkrétnu prácu zamestnanca. Následne zamestnávateľ vymedzí všetky nebezpečenstvá, ktoré nemožno vylúčiť a rozhodne o pridelení OOPP. Pracovný odev ako aj všetky ostatné osobné ochranné pracovné prostriedky je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi bezplatne. Nemôže sa tak stať situácia, že by zamestnávateľ svojmu zamestnancovi tieto pomôcky predával či zrážal zo mzdy. O poskytnutých pracovných odevoch a pomôckach sa vedie u zamestnávateľa presná evidencia.

Ako často máte na to nárok?

V spomínanom Nariadení vlády je vymedzené aj to, ako dlho môžete pracovný odev resp. OOPP používať. V paragrafe 6 sa píše, že zamestnávateľ je povinný na základe závažnosti nebezpečenstva a dĺžky jeho pôsobenia, charakteru práce určiť presné podmienky používania OOPP najmä jeho dobu používania. Zamestnávateľ zabezpečuje udržiavanie OOPP najmä čistením, opravou a výmenou. Odporúčame vám informovať sa o všetkých podrobnostiach v súvislosti s používaním pracovných odevov a iných pomôcok u vášho zamestnávateľa, alebo príslušného bezpečnostného technika.