Obchodné a dodacie podmienky

 

OBCHODNÉ a DODACIE PODMIENKY

spoločnosti DUAL BP s.r.o.  

pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu www.dualbp.sk)

Čl. 1 - Všeobecné ustanovenia

(1)Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnýmiustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaja zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

(2)Prevádzkovateľom internetového obchodu je DUAL BP s.r.o, Rožňavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 962135, IČDPH: SK2020079576. Zápis v obch.registri:  Okresný súd Bratisalava I, odd Sro, vložka číslo 38122/B.

(3) Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetových adresách: http://www.dualbp.sk, http://www.dualbp.eu , www.exena.sk (ďalej iba "elektronický obchod"). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

(4)Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Čl.2 - Informácie o tovare a cene

(1)Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare uvedených v katalógu elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.

(2)Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť výnimočne pri niektorých tovaroch ilustračné - vtedy je to uvedené v texte. 

(3)Cena tovaru je vrátane DPH . Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba. Cena zahŕňa náklady na prepravu v prípade, že objednávka tovaru cez internet presiahla sumu 60 Eur s DPH .
 

Čl.3 - Objednanie tovaru

(1)Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Pomoc pri nákupe". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.

(2)Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu ale je podmienené potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami a spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

(3)Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný e-mail s predmetom "Potvrdenie objednávky“ a táto je pre obe strany záväzná.

Čl. 4 - Potvrdenie objednávky

(1)Predávajúci oznámi klientovi približný termín dodania formou sms, e-mailom alebo telefonicky – tá sa pohybuje od 24hodín do 14 dní – vzhľadom na dostupnosť tovaru u nás a našich dodávateľov. V prípade, že by klientovi nevyhovoval termín dodania, môže objednávku zrušiť.
 

Čl.5 - Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1)Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru, prípadne i dodací list a záručný list - ak je dodávaný spolu s tovarom).

(2)Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

(3)Zákazník - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

(4)Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený, v pôvodnom obale, s visačkami. Nemôže niesť známky používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Zásielky na dobierku nepreberáme. Tovar zasielajte prosím späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený v vrátane príslušenstva (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na použitie atď.).

(5)Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 6, ods. 2, 3 a čl. 4, ods. 2. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

(6)Ak sa prevádzkovateľ internetového obchodu a zákazník nedohodnú inak, zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Patrí sem napríklad odev s potlačou alebo s výšivkou loga podľa objednávky klienta.

(7)V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti prevádzkovateľ internetového obchodu zákazníkovi zaplatenú kúpnu cenu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na ním určený účet, alebo poštovou poukážkou. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany zákazníka, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany zákazníka počas 7 pracovných dní, zákazník je povinný uhradiť prevádzkovateľovi internetového obchodu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

(8)Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese ba@dualbp.sk alebo osobne v predajni prevádzkovateľa internetového obchodu, kde bol zakúpený. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. predajne, kde bol výrobok zakúpený.

Čl. 6 - Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

(1)Prevádzkovateľa internetového obchodu je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.

(2)V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 20 % z danej objednávky.

(3)Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny prevádzkovateľom internetového obchodu, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.

(4)Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu ba@dualbp.sk, telefonicky alebo osobne v predajni prevádzkovateľa internetového obchodu, (Rožňavská 1, Bratislava, pokiaľ bol tovar objednaný v tejto predajni).

(5)Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

(6)Prevádzkovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať so zákazníkom - telefonicky, mailom (do 14 prac. dní od prijatia elektronickej objednávky od zákazníka, alebo od jej potvrdenia).

(7)O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo e-mailom.

(8)V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

Čl. 7 - Platobné podmienky

(1)Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.

(2) V prípade platby prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet prevádzkovateľa internetového obchodu. Ak nebude platba prevádzkovateľovi internetového obchodu pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predmetnú objednávku stornovať.

(3) V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

(4)Platba je možná (ak si príde zákazník osobne vyzdvihnúť objednaný tovar cez e-shop) iba v hotovosti alebo prevodom na účet – podľa bodu (2) tohto článku.

Čl. 8 - Podmienky dodania tovaru

(1) Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať do 30 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

(2) Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať prevádzkovateľa internetového obchodu. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

Čl.9 - Spracovanie osobných údajov

(1 )Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

(2)Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

(3)Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

(4)Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.dualbp.sk v časti "Prihlásenie".

(5)Prevádzkovateľ internetových stránok www.dualbp.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
 

Čl.10 - Darčekové poukážky

Darčekové poukážky DUAL BP, pokiaľ budú v ponuke, je možné použiť len na:

 

Čl. 11 - Reklamačné podmienky

V prípade uplatnenia reklamácie viď: Reklamačný poriadok .
 

Čl.12 – Newsletter

(1)Zákazníci, ktorí sa u nás zaregistrujú, majú možnosť dostávať informácie o novinkách a zľavách na svoj e-mail. Pokiaľ nesúhlasíte so zasielaním e-mailov, môžete odhlásiť zasielanie na e-mail: dualbp@dualbp.sk alebo telefonicky na číslo: 02-4342 4457 .
 

Prajeme Vám príjemný nákup!

dualbp.sk

 

 

 

Akcie, zľavy a novinky prednostne na váš e-mail